Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BOXERMOTO.PL

Szanowni Klienci, przygotowaliśmy Państwu czytelny oraz przystępny Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego BOXERMOTO.PL zwany dalej „Regulaminem”, w którym krok po kroku określimy na jakich zasadach opiera się funkcjonowanie Sklepu Internetowego, zasady świadczenia Usług przez Sprzedawcę jak również zasady korzystania z uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, gdyż tylko to pozwoli na korzystanie z pełni jego funkcjonalności i uprawnień klienta jako Konsumenta.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca w Regulaminie użył poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:
  • Administrator danych osobowych – jest to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  • Adres mailowy to adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego pod, którym można kontaktować się ze Sprzedawcą tj. phukuszek@gmail.com
  • Klient jest to każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym 0 jednym słowem jesteś nim właśnie Ty.
  • Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
  • Powiadomienie jest wiadomością elektroniczną przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierającą określoną informację.
  • Produkt – dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą np. część motocyklowa.
  • Strona Internetowa to strona główna naszego Sklepu Internetowego https://boxermoto.pl/ oraz wszystkie jej podstrony.
  • Sklep Internetowy to Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
  • Sprzedawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marcin Kuszek, ul. Ocicka 120, 39-400 Tarnobrzeg , NIP: 8671891237, REGON: 830461017, TEL: 536 007 757
  • Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
  • Usługą jest natomiast usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu konta Klienta.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. W celu uzyskania informacji na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Sprzedawcę zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 3. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.
 4. Warto wiedzieć, że:
  • momentem zawarcia umowy o świadczenie Usługi jest moment kliknięcia przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ.
  • momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment kliknięcia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
 5. Aby móc sprawnie i bezproblemowo korzystać ze Sklepu Internetowego niezbędne jest:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia.
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies,

§2 REJESTRACJA KONTA KLIENTA

 1. Cenimy elastyczność dlatego w Sklepie Internetowym złożenie zamówienia jest możliwe zarówno po wcześniejszej rejestracji i złożeniu Konta Klienta jak również bez rejestracji.
 2. Każdy Klient ma możliwość bezpłatnej rejestracji Konta Klienta w ramach infrastruktury informatycznej Sklepu Internetowego, gdzie przechowywane będą jego dane osobowe oraz informacje związane z jego Zamówieniami/ Umowami Sprzedaży.
 3. W celu rozpoczęcia procedury Rejestracji w Sklepie Internetowym należy kliknąć przycisk MOJE KONTO dostępny z poziomu Strony głównej oraz podstron Sklepu Internetowego.
 4. Aby dokończyć procedurę Rejestracji Klient jest proszony o uzupełnienie interaktywnego formularza swoim loginem, adresem mailowym oraz hasłem.
 5. Aby Sprzedawca miał możliwość świadczenia na rzecz Klienta Usług oraz zawierania Umów Sprzedaży po uzupełnieniu wyżej wymienionych danych należy złożyć wymagane oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (ten brak musimy omówić i należy go uzupełnić w Sklepie Internetowym)
 6. Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ. Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie na adres mailowy Powiadomienia.
 7. Z chwilą otrzymania Powiadomienia, o którym mowa powyżej w pkt. 6 zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta drogą elektroniczną.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient w pierwszej kolejności powinien wybrać interesujący go Produkt z oferty Sprzedawcy, a następnie dodać wskazany Produkt do koszyka klikając w przycisk DODAJ DO KOSZYKA.
 2. W celu zakończenia składania Zamówienia, Klient powinien wejść do swojego Koszyka poprzez klikniecie w ikonę koszyka znajdującą się w górnej części podstron Strony Internetowej. Koszyk zgodnie z definicją jest przestrzenią Sklepu Internetowego przygotowaną dla Klienta, która pozwala przy pomocy interaktywnego formularza na precyzyjne sprawdzenie m.in.:
  • nazwy zamawianych produktów;
  • ilości zamawianych produktów;
  • jednostkowej oraz zsumowanej ceny zamawianych produktów;
  • wprowadzenia kodów kuponu;
  • kosztów dostawy.
  • (opcjonalnie) podatku vat zawartego w zamówieniu
 3. Po sprawdzeniu informacji o Produkcie/Produktach znajdujących się w Koszyku w celu finalizacji Zamówienia należy kliknąć przycisk PRZEJDŹ DO KASY. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży należy uzupełnić formularz Zamówienia. Ostateczne potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
 4. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest Powiadomienie, w którym Sprzedawca informuję Klienta o szczegółach Zamówienia oraz o statusie płatności.
 5. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca po złożeniu Zamówienia weryfikuje czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i przesyła do Klienta Powiadomienie o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§4 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  • Płatność poprzez system płatności Przelewy24;
  • Płatność poprzez system płatności PayPall
  • Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 3. Każdy Klient akceptując regulamin i składając Zamówienie zgodnie z przepisami ustawy o VAT, akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres mailowy podany w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
 4. Dostawa zakupionych Produktów może zostać zrealizowana wedle wyboru Klienta na jeden z poniższych sposobów:
  • Przesyłka listem poleconym priorytetowym;
  • Przesyłka Paczka24
  • Przesyłka Paczka48
  • Przesyłka Paczka 48 (pobranie)
 5. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub materiału video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Takie postępowanie pomoże Sprzedawcy błyskawicznie rozwiązać problem.

§5. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca względem Klienta odpowiada jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 2. Jako Klient masz prawo do zgłoszenia reklamacji. Sprzedawca zachęca do składania Reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 3. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.
 2. Każdy Klient jeżeli posiada status Konsumenta zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, będący załącznikiem nr. 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres Sprzedawcy.
 4. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .
 5. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.
 6. Zwrot kosztów, o których mowa powyżej w pkt. 5 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Warto wiedzieć, że Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  • stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 stycznia 2018 roku do odwołania.